SCÉAL jettegryte
my Why, my Story

my Why, my Story

[Norwegian 👇]

The world is rapidly changing and many challenges are being faced today, and lay ahead still. Restoring our relationship with the Animate Earth is essential – we need to unify with our surroundings, rather then being cut-off even more from the Earth we are trying to save. Saving ourselves. So, why, then, with so many pressing matters, do I turn my focus towards the retelling of stories? I can not carry the weight of the world, nor should I. We belong in this world and have our unique place in it, with our own work to do – for the smaller and the greater good. Re-telling old stories, stories of the land, may well be one of my contributions. Fairy tales, myths and stories provide understandings which sharpen our sight so that we can find and follow the path left by the wildish nature. The path that will reconnect us with nature, which we are part of. The path that will show us how to be one with our environment again, instead merely exploiting it for our short-term benefits. The ways of the stories are the ways of the land. The instructions found in stories, reassures us that the path has not disappeared, but still leads us deeper into our knowing, all is not lost. Fairy tales have always been central to our experience as human beings. They help us deal with difficulties, complex and even taboo subjects, turning our inner struggles into fights with dragons or escapes from castles. Stories and myths really are key to our very necessary transformation, because humans are storytelling animals. We begin to perceive, explain and make sense of the world through the stories we find throughout our lives – or the stories which find us.

My name is Helene Wackers.

I am passionate about stories and how they work within us. Storytelling is an oral, and thus ever-changing, tradition that builds community and resilience. I offer to retell stories that need to be told. My ancestral background is a North European melting pot, most strongly rooted in the Dutch lowlands, the mountain homes of Scandinavia and the British and Irish Isles. Hence, my source of inspiration lies in these regions. I grew up in the Netherlands and have now been re-wilding in subarctic Norway for the past decade. I am a fierce lover of all things Magical and Hand Made. I am a knitter, budding storyteller and midwife to all kinds of things, including babies.

Verden er i rask endring og vi står overfor mange utfordringer, og mange ligger fortsatt foran oss. Å gjenopprette forholdet vårt til den levende Jorden vår, er avgjørende – vi må gjenforene oss med omgivelsene våre, i stedet for å bli avskåret enda mer fra denne jorden vi prøver å redde. Å redde oss selv. Så hvorfor, med så mange pressende saker, retter jeg fokuset mitt mot gjenfortelling av historier? Jeg kan ikke bære tyngden av hele verden, og det burde jeg heller ikke gjøre. Vi hører hjemme i denne verden og har vår unike plass i den, med vårt eget arbeid å gjøre – for det mindre og det større gode. Å gjenfortelle gamle historier, historier om jorden og alt som oppholder seg i den, kan godt være et av mine bidrag. Eventyr, myter og historier gir forståelser som skjerper synet vårt slik at vi kan finne og følge stien etter den ville naturen. Stien som skal gjenforene oss med naturen, som vi er en del av. Veien som vil vise oss hvordan vi kan bli ett med miljøet vårt igjen, i stedet for å bare utnytte det til våre kortsiktige fordeler og mål. Historier er Jordens stier. Instruksjonene som finnes i historier, forsikrer oss om at veien ikke har forsvunnet, men fører oss likevel dypere inn i vår forståelse av verden og oss selv – alt er ikke tapt. Eventyr har alltid stått sentralt i vår opplevelse som mennesker. De hjelper oss med å takle vanskeligheter, komplekse og til og med tabu belagt emner, og gjør våre indre kamper til kamper med drager eller rømming fra slott. Historier og myter er virkelig nøkkelen til vår svært nødvendige transformasjon, fordi mennesker er historiefortellende dyr. Vi begynner å oppfatte, forklare og gi mening om verden gjennom historiene vi finner i gjennom livet – eller historiene som finner oss.

Jeg er Helene Wackers.

Jeg brenner for historier og hvordan de fungerer i oss. Historiefortelling er en muntlig, og dermed stadig skiftende, tradisjon som bygger fellesskap og motstandskraft. Jeg tilbyr å gjenfortelle historier som må fortelles. Min forfedres bakgrunn er en nordeuropeisk smeltedigel, sterkest forankret i det nederlandske lavlandet, den skandinaviske fjellheimen og de britiske og irske øyene. Derfor ligger min inspirasjonskilde i disse regionene. Jeg vokste opp i Nederland og har slått opp leir i det subarktiske Norge det siste tiåret. Jeg er en voldsom elsker av alt magisk og håndlaget. Jeg er en strikker, spirende historie forteller og jordmor for alle slags ting, inkludert babyer.

Instagram
Facebook